top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de eenmanszaak Doula Roos, gevestigd aan Meeuwenveld 42, 2441BE Nieuwveen, Nederland.
 

Artikel 1 Definities

 1. Doula Roos: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever: opdrachtgever is degene met wie Doula Roos een overeenkomst heeft gesloten. Onder opdrachtgever wordt verstaan: wederpartij, afnemer, deelnemer of extra deelnemer.

 3. Overeenkomst: elke overeenkomst die tot stand komt, waaronder het volgen van een programma, cursus, het afnemen van een andere opdracht of andere dienst.

 4. Producten: onder producten wordt verstaan onder andere lesmateriaal, video’s, documenten, E-books, geboorte tensen, etcetera.

 5. Diensten: onder diensten wordt verstaan de te leveren of geleverde diensten, zoals training, cursussen en coaching (zowel individueel / privé, als in groepsverband).
   

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Doula Roos en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen.

 2. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

 4. Wanneer opdrachtgever als natuurlijk persoon (niet rechtspersoon) de overeenkomst aangaat met Doula Roos, gaat opdrachtgever deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Opdrachtgever kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht, binnen de gestelde termijnen voor diensten en/of producten.

 5. Doula Roos is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door Doula Roos gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Doula Roos is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Doula Roos daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Doula Roos anders aangeeft.

 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.


Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de aanmelding voor een dienst door Doula Roos bevestigd is, bijvoorbeeld door middel van een offerte, factuur, chatbericht of e-mail. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

 2. De door Doula Roos opgestelde offerte of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Doula Roos alleen, wanneer deze door Doula Roos schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

 4. Doula Roos is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

 

Artikel 5 Uitvoering door derden

Opdrachtgever stemt ermee in, dat Doula Roos de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan haar bedrijf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

 

Artikel 6 Facturatie en betaling

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van Doula Roos of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.

 3. Doula Roos is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

 4. Opdrachtgever is verplicht de door Doula Roos verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, na een herinnering van betaling met termijn van veertien (14) dagen, in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever. In het geval van het volgen van een cursus, dient te betaling voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.

 5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Doula Roos. Dit staat vermeld op de website bij het programma of de dienst die opdrachtgever afnemen.

 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

 7. Wanneer er door Doula Roos borg wordt gevraagd voor de huur van een product dient deze borg vooraf aan de verhuur van het product betaald te worden. De borg wordt gerestitueerd wanneer het product geretourneerd is aan Doula Roos en deze gecontroleerd is op schade. Eventuele schade wordt verrekend met de borg.

 

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.

 2. Wanneer de opdracht na het bevestigen van de overeenkomst, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende overeenkomst zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

 3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Doula Roos zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal Doula Roos opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

 5. Indien een vast honorarium is afgesproken zal Doula Roos aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

 

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Doula Roos de juiste en volledige informatie heeft gekregen die zij aan opdrachtgever gevraagd heeft en nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer.

 2. Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en verplicht zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.

 3. Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma of ander product of andere dienst moet dit binnen deze tijdsplanning worden voltooid.

 4. Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

 5. Bij het aangaan van de huur van een product is opdrachtgever eraan gehouden het gehuurde product vooraf te controleren op schade. Enige vorm van schade of het ontbreken van onderdelen, welke voor het gebruik van het gehuurde geconstateerd is, dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden bij Doula Roos.

 6. Opdrachtgever is eraan gehouden het gehuurde product in dezelfde te retourneren aan Doula Roos zoals deze ontvangen is. Eventuele schade dat ontstaan is door of tijdens het gebruik van het gehuurde dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur, bij Doula Roos gemeld worden.

 

Artikel 9 Rechten van Doula Roos

Doula Roos is gerechtigd om:

 1. De inhoud van een programma, dienst of product tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;

 2. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma.

 3. De planning van onderdelen van een programma, dienst of product ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.

 4. Te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.

 5. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht, zonder dat Doula Roos gehouden is aan een opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.

 6. (Tussentijds) bepaalde deelnemer/afnemer te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer/afnemer ontvangen hiervan bericht, zonder dat Doula Roos verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 7. Op basis van actuele wet en regelgeving, covid-19 maatregelen of door Doula Roos noodzakelijk geachte redenen, een cursus met fysieke aanwezigheid te vervangen voor een digitale (video) cursus. 

 

Artikel 10  Annulering door, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma

 1. Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen binnen de gestelde termijnen.

 2. Annulering en opzegging voor opdrachtgever kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Doula Roos.

 3. Wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is en de overeenkomst daardoor is aangegaan als consument, heeft opdrachtgever het recht om gebruik te maken van haar herroepingsrecht. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval 14 kalenderdag na bevestig van deelname van de cursus om gebruik te maken van dit recht mits deze 14 kalenderdagen vallen buiten de 28 kalenderdagen (4 weken) voor de cursus datum.  Als een programma, cursus start binnen de 28 kalenderdagen, vervalt het herroepingsrecht.

 4. Bij annulering of opzegging is Doula Roos niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen. Bij annulering buiten de 28 kalenderdag voor aanvang van de dienst, cursus is de opdrachtgever verplicht 50% van de verschuldigde betaling te voldoen. Bij annulering binnen de termijn van 28 tot10 kalenderdagen voor aanvang van de dienst, cursus is de opdrachtgever verplicht 75% van de verschuldigde betaling te voldoen. Bij annulering binnen de termijn van 10 tot 0 kalenderdagen voor aanvang van de dienst, cursus is de opdrachtgever verplicht 100% van de verschuldigde betaling te voldoen. Kwijtschelding van verschuldigde betaling(stermijnen) van geplande diensten/ cursussen is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Doula Roos.

 5. Annulering en opzegging is niet meer mogelijk wanneer het programma begonnen is. In ieder geval: er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van het gefactureerde of reeds voldane bedrag. Er bestaat wel de mogelijkheid om het programma te starten op een ander moment, mogelijkheden hiervoor uitsluitend ter beoordeling van Doula Roos.

 6. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Doula Roos. Gemiste diensten kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever.

Artikel 11 Annulering door Doula Roos (tussentijds) bij een programma

Doula Roos is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. In een dergelijk geval heeft opdrachtgever het recht op terugbetaling van de door haar betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van Doula Roos.

 

Artikel 12 Opschorting en beëindiging

 1. Doula Roos is bevoegd haarwerkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):

 2. Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

 3. Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

 4. Na het sluiten van de overeenkomst Doula Roos de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig bent; en/of

 5. Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

 6. Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of

 7. Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen.

 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Doula Roos verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Doula Roos om de gehele schade in rechte te vorderen.

 9. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

Artikel 13 Herroepingsrecht voor consument

13.1 Herroepingsrecht DIENST

 1. Opdrachtgever als consument kan een overeenkomst die gaat over het afnemen van een dienst binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden. Doula Roos mag aan haar opdrachtgever vragen waarom opdrachtgever gebruik van het herroepingsrecht wil maken, maar zij is niet verplicht om de reden bekend te maken.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

 3. De op de lid 1 genoemde bedenktijd zijn de termijn en uitzondering die in artikel 10 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

13.2 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Wanneer opdrachtgever gebruik wil maken van haar herroepingsrecht als consument, moet opdrachtgever dit binnen de bedenktijd melden door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Doula Roos.

 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij opdrachtgever als consument.

 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

13.3 Verplichtingen van Doula Roos bij herroeping

 1. Als Doula Roos de melding van herroeping door opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. Doula Roos vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop opdrachtgever haar de herroeping meldt.

 3. Doula Roos gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor opdrachtgever.

 

13.4 Uitsluiting herroepingsrecht

Doula Roos kan de navolgende dienst uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Wanneer het gaat over een overeenkomst betreffende een dienst: als de dienst volledig is uitgevoerd, maar alleen als:

 2. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van opdrachtgever; en

 3. Opdrachtgever verklaart dat opdrachtgever hiermee haar herroepingsrecht verliest.

 4. Als de dienst en/of cursus binnen 28 kalenderdagen voor aanvang word gereserveerd en is bevestig, volgende de in artikel 10 aangegeven termijnen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Doula Roos spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende de overeenkomst. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Doula Roos geen invloed uit kan oefenen. Zij kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

 2. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van Doula Roos beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.

 3. Doula Roos niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Doula Roos.

 4. Doula Roos is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.

 5. Doula Roos is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden.

 6. Doula Roos is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verkeerd opvolgen en niet naleven van instructies door opdrachtgever wat betreft het gebruik van producten.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Doula Roos haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Doula Roos, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.

 3. Als Doula Roos, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever Doula Roos niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 16 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Doula Roos in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Doula Roos daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.

 2. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Doula Roos of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Doula Roos of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 3. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma of cursus van Doula Roos en zal in geen enkel geval de verkregen informatie, cursus materiaal, termen, oefening en/of intellectueel eigendom in de breedste zin van het woord zelf of in combinatie met anderen, of als aandeelhouder van een bedrijf gebruiken en/of commercieel inzetten.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Doula Roos ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, ezines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit haar werkzaamheden en software die Doula Roos gebruikt berusten bij Doula Roos of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 17 onder 1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doula Roos is het niet toegestaan om enig door haar of aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Doula Roos geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 18 Persoonsgegevens

Doula Roos behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

 

Artikel 19 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Doula Roos.

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Doula Roos.

(Deze algemene voorwaarden lopen tot artikel 20, deze algemene voorwaarden zijn voor het laatste geactualiseerd op 30 Mei 2022)

bottom of page